نوشته شده توسط : ali

در شرکت های تضامنی و نسبی، همانند دیگر شرکت های تجاری برای فعالیت و اداره شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، نیازمند بررسی است.
در این نوشتار به بررسی شرایط واگذاری سهم الشرکه در این شرکت ها می پردازیم.

    واگذاری سهم الشرکه

در مورد واگذاری سهم الشرکه این شرکت ها، قانون گذار با لحاظ آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک یک شرکا، سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکت های سرمایه معمول داشته است. به موجب ماده 123 قانون تجارت ، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا."
با توجه به شمول حکم ماده به شرکت نسبی طبق ماده 185 قانون تجارت، رعایت شرط بالا در مورد شرکت اخیر نیز لازم الرعایه است.
شرط لزوم جلب رضایت همه شرکا که حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد، با توجه به آثار غیرقابل پیش بینی و خطرساز مشارکت در این شرکت ها کاملاَ توجیه پذیر است. حال باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا تفسیر واژه " دیگری " در ماده بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده 102 قانون تجارت در ارتباط با واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت تجزیه و تحلیل گردد؟ به دیگر سخن، آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت دیگر شرکا را مطلقاَ به شریک و غیرشریک تعمیم داد ؟
در رابطه با ماده قانونی مورد بحث، معنای واژه " دیگری " در عبارت " شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند " و مصادیق آن اهمیت اثرگذار در پاسخ به پرسش بالا دارد که میان حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر اساسی به چشم می خورد.
در پاسخ به اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکای شرکت های تضامنی و نسبی همه اشخاص و از جمله دیگر شرکا را دربرمی گیرد و یا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد، آثار عملی مهمی در پی دارد دو دیدگاه را می توان مورد بررسی قرار داد :
بر پایه دیدگاه اول، با توجه به کاربرد عبارات مشابه در شرکت بامسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و نسبی، دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آن ها مقرر داشت. لذا، در مورد شرکت های اشخاص نیز بایستی واژه " دیگری " را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکت ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.
بر اساس دیدگاه دوم که با اصول و کارکرد شرکت های اشخاص انطباق دارد، با توجه به ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آن ها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت های اشخاص پذیرفتنی نیست. زیرا که با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، واگذاری سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.
با ملاحظه ماهیت خاص شرکت های تضامنی و نسبی و همچنین نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت، باید بر آن بود که ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت های اشخاص بدون رضایت همه شرکا، نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال می گردد. نظریه مزبور را با این استدلال می توان تحکیم نمود که واگذاری سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا، باعث تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن وی در سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا، نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست.:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می کند و در برابر این عمل، حق الزحمه ( حق العمل ) دریافت می کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می دهند. نام دیگر حق العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق العمل کار را به فرانسه " کمیسیونر" گویند. تعبیر دیگر آن " نمایندگی ناقص" است چرا که اگرچه حق العمل کار، نماینده است اما برای وی مسئولیتی متصور است و حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است.

حقوق حق العمل کار :
الف : اجرت
ب: حق حبس
ج: مخارج

    الف: اجرت

به موجب ماده 369 قانون تجارت، حق العمل کار اجرت تعیین شده حق العمل کار در قرارداد است. حق العمل کار زمانی مستحق حق العمل کار می شود که معامله اجرا شده باشد. اجرا فرع بر انعقاد عقد است. به عنوان مثال اگر عقد بیع توسط حق العمل کار منعقد شده باشد، او پس از تسلیم تمام مبیع و ثمن مستحق حق العمل می شود.
اگر معامله اجرا نشود دو حالت را می توان در نظر داشت :
حالت اول: عدم اجرای معامله مستند به آمر باشد مانند آن که حق العمل کار مامور در خرید بوده و آمر ثمن معامله را به او تحویل ندهد. در این صورت حق العمل کار مستحق حق العمل ( اجرت المسمی ) است.
حالت دوم : معامله اجرا نشود به هر دلیلی غیر به آمر. در این حالت حق العمل کار مستحق اجرت المثل یعنی اجرت طبق عرف و عادت می باشد، مانند آن که طرف معامله تعهدات خود را اجرا نکند و معامله فسخ شود.
اجرت حق العمل کار :
اجرای معامله : دریافت حق العمل
عدم اجرا : مستند به فعل آمر : دریافت حق العمل
دلایل دیگر غیر از فعل آمر : دریافت اجرت المثل

    ب: حق حبس

به موجب ماده 371 قانون تجارت، حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
حق العمل کار و متصدی حمل و نقل، از حقی به نام حق حبس برخوردارند. حق العمل کار می تواند مالی را که برای آمر خریداری کرده نزد خود نگه دارد تا آمر حق العمل و مخارج معامله را به او بدهد. مثلاَ کلید و اسناد منزل خریداری شده را به آمر تحویل ندهد تا حق الزحمه و مخارج او تحویل داده شود.
حق حبس :
حق حبس حق العمل کار، در مقابل آمر می باشد.
حق حبس برای وصول مطالبات است.
حق حبس نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است.

    ج: مخارج حق العمل کار

به موجب ماده 368 قانون تجارت، تمام مخارج و مساعده که لازم بوده را می تواند دریافت کند. اما دلال فقط در دو صورت می تواند مخارج را مطالبه کند : 1. شرط 2. عرف تجاری
مخارجی را که حق العمل کار انجام داده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و هم چنین هر مساعده ای که به نفع آمر داده باشد، اصلاَ یا منفعتاَ به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اهمیت به نظافت و پاکیزگی در میان مردم جهان باعث شده روزانه حجم انبوهی از تقاضا برای انواع مواد شوینده به وجود آید و به تناسب نیز سیل گسترده ای از این محصولات با ترکیبات قوی تر و در رنگ های مختلف و اسانس های جدید به بازار جهانی سرازیر می شود. در این میان مواد شوینده، تنها محصولاتی هستند که میزان تقاضا برای آن ها درهمه نقاط جهان به صورت یکسان می باشد.منظور از مواد شوینده، موادی هستند که ذره های چربی و چرک را از پارچه ها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع مختلف تهیه می شوند.
بازار مواد شوینده خانگی و صنعتی پتانسیل زیادی از رشد را با خود به همراه دارد. تغییر در سبک زندگی مردم جهان و اهمیت دادن به مسائل بهداشتی، نوسازی مداومی که در شهرهای جهان اتفاق می افتد، از جمله دلایل اصلی رشد بازار مواد شوینده در جهان به شمار می روند.علاقه مندان به فعالیت در این حوزه، می توانند با ثبت شرکت تولید مواد شوینده عمدتاً در زمینه تولید محصولات بهداشتی و مواد شوینده و پاک کننده قدم به عرصه بازار کار گذاشته و فعالیت تجاری خود را آغاز نمایند.
ثبت شرکت تولید مواد شوینده، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به دو صورت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر است، این اقدام شرایط ومدارکی را می طلبد که در ادامه به ذکر آن ها می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت مواد شوینده سهامی خاص :

    مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.( به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)
    حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
    حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت مواد شوینده با مسئولیت محدود :

    حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت صدهزار تومان است.
    در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید.
    در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2نفر می باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مواد شوینده سهامی خاص :

تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران
دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی
دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مواد شوینده با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شکلات و فرآورده های کاکائویی، یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آن ها تنوع بیشتری یافته و فناوری تولید این محصولات پیشرفته تر می شود. صنعت شکلات به شدت در حال رشد است؛ به طوری که کسب و کار جهانی 50 میلیارد دلاری در سال روی فروش و مصرف شکلات متمرکز شده است . این موضوع در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران صدق می کند.
در ایران اولین کارخانه شکلات سازی حدود 60 سال پیش راه اندازی شد و به تدریج دامنه این صنعت گسترش یافت. به طوری که امروزه حدود هزار واحد صنعتی با ظرفیت تولید بسیار بالایی در حال فعالیت هستند که بخشی از این تولیدات به خارج صادر می شود.
با توجه به افزایش روز افزون علاقه مصرف کنندگان به مصرف شکلات و تقاضای بازار این محصول، ایجاد یک شرکت در یکی از انواع ( سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود) در زمینه تولید، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی می تواند گام مناسبی هم درجهت پاسخگویی به نیاز جامعه و هم عامل خوبی برای سود دهی باشد.
با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و ... امکان رسیدگی باشد. همچنین از طریق ثبت شرکت امکان عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات به راحتی میسر می گردد.

ثبت شرکت شکلات و فرآورده های کاکائویی :
پس از اخذ اطمینان نسبت به طراحی موضوع ، در فرآیند ثبت شرکت ، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. از میان شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از شرکت های رایج ثبتی هستند. شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.
در ادامه به توضیح بیشتر راجع به این شرکت های متداول ثبتی می پردازیم :

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

• ویژگی های شرکت سهامی خاص :


۱. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.
2. سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.
3. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
4. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
5. هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.
۶. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تامیزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

• ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :


1. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
2. حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
3. سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود.اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت را داشته و درآغاز امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
4. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
5. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت مؤظف یا غیرمؤظف از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
6. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیرنقدی نماید.
7. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
8. هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع دارای رأی خواهند بود.اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری تعیین نماید.
9. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام وغیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
10. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
11. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب تعیین شده باشد.
12. تصمیمات درباره شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد، باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء گرفته می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد،اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود :
الف) شرایط لازم :
جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص داشتن شرایط زیرلازم می باشد :
1. به موجب ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد." به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند."
2. مطابق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک 100 هزار تومان نباید کمتر باشد.
3. حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.
ب) مدارک لازم :
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص عبارتند از :
1. تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و هم چنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره ی تکمیل شده
4. دونسخه اظهارنامه تکمیل شده
5. دونسخه اساسنامه تکمیل شده
6. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل ۳۵% سرمایه) همراه با فیش واریزی
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره،مدیرعامل و بازرسان
8.اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
الف) شرایط لازم :

• برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود داشتن شرایط زیر لازم می باشد :


1. این شرکت با حداقل دو نفر شریک دارای سن قانونی ۱۸ سال تمام قابل ثبت می باشد.
2. هردوعضو شرکت باید سهامدار باشند.
3. حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰ هزار تومان می باشد.
ب) مدارک لازم :

• مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود عبارتند از :


1. تصویر برابراصل با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء، مدیران وهیأت نظار، درمواردی که تعداد شرکاء بیشتر از۱۲ نفر باشد‌.
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهمچنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسس
4. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره
5. دوبرگ تقاضانامه تکمیل شده
6. دوجلد اساسنامه تکمیل شده
7. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
8. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
9. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
10.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مراحل و روند ثبت یک شرکت سهامی خاص

مرحله 1: مدارک، که حاوی 2 نسخه از اعلامیه شرکت، 2 جلد از اساسنامه شرکت، 2 نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی از بنیانگذاران، 2 نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی از پرداخت حداقل 35% از سرمایه اولیه، یک نسخه از مدارک ID سهامداران و بازرسان شرکت، باید به اداره ثبت شرکتها ارسال شود. بعد از ارائه اسناد و مدارک رسید تحویل می شود.

مرحله 2: اگر اسناد دارای اعتبار و درست باشد، دفتر یک پیش نویس آگهی آماده در روزنامه رسمی منتشر می شود. پیش نویس باید توسط مقامات دفتر  تایید شود و پس از آن آماده تحویل شود. پیش از گرفتن پیش نویس، شما باید هزینه ثبت نام در یک بانک پرداخت نمایید. هزینه ثبت نام در بیانیه اعلام می شود.

مرحله 3: بعد از پرداخت هزینه ثبت نام شما به بخش حسابداری می رود و اعلامیه خود را مهر کنید.

گام 4: اسناد باید به بخش ثبت نام شرکت برده، که در اداره  ثبت شرکت ها ثبت گردیده و شناسه ثبت آن به شما اعلام می شود،  که در بیانیه خود نوشته شده  ارائه نمایید. بعد از آن شما، به عنوان یک سهامدار یا وکیل شرکت ها، باید در اداره ثبت شرکت ها وارد گردیده و آگهی تایپ شده در نامه امضا گردیده توسط رئیس دفتر. یک فتوکپی از همه مدارک خود را خواهد شد در دفتر و یک نسخه دیگر از این بیانیه ذخیره می گردد، اساسنامه، دقیقه مجمع عمومی از بنیانگذاران و دقیقه از هیئت مدیره خواهد بود به متقاضی داده می شود. همه اسناد باید توسط دفتر مهر. تقاضا کننده باید مدارک را به وزیر برای دریافت آگهی خود را در کتاب ثبت و گرفتن یک رسید.

مرحله 5: متقاضی به بخش روابط عمومی دفتر را برای گرفتن آگهی در روزنامه رسمی منتشرگردیده می رود و باید متقاضی  یک فتوکپی از آگهی تایپ شده را به دفتر روزنامه جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشتی ارائه و پرداخت هزینه چاپ و نشر آن را پرداخت نماید.:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مزیت های منطقه آزاد کیش جهت ثبت شرکت در این جزیره و بهره بردن از معافیات مالیاتی

جزیره کیش، گوهر خلیج فارس

جزیره کیش دارای  وضعیت منحصر به فرد در منطقه استراتژیک پارسی واقع شده .خلیج فارس در میان جزایر بزرگ و کوچک متعددی است.  جزیره کیش بسیار زیبا و جذاب و گیرا است که  آنجا از زمان های قدیم به عنوان مروارید خلیج پارس شناخته می شده است. ساحل های آرام آن با آبی زلال ماسه های مرجانی،  و نمکی که تماما انرژی های منفی بدنتان را با تنها یک بار شنا کردن در آبش برطرف میکند و آرامشی بارو نکردنی به شما هدیه میدهد، در نور آفتاب درخشش ماسه ها  ساحل را می پوشاند و مناظر زیبایی برای تعطیلات شما به ارمغان می آورد.

آب های روشن ساحل  به مسافران و گردشگران فرصتی می دهد که برای مشاهده چند متر زیرعمق دریا و تماشای حرکات زیبای ماهی ها تلاشی انجام ندهند. گیاههای متنوعو انبوه و درختان بومی، همچنین آب و هوای مطبوع  و دل انگیز هفت ماه از سال خاطره زیبا  و برجسته ای را در ذهن همه ایجاد می کند که از جمله ویژگی های جزایر ایران نیز به شمار میرود.

جزیره کیش در تمام طول تاریخ بسیاری از گردشگران، مسافران و نویسندگان را به خود جذب کرده . در وصف این جزیره افراد شاخصی از جمله Niarkhous,فرمانده نیروی دریایی یونان که در ۲۲۵ سال قبل از میلاد به کیش آمده بود و درمورد طبیعطش نوشته و مارکو پولو، ابن بطوطه و حمدالله مستوفی، و همچنین خانم فاطمه آل علی،نویسنده کویتی معاصر که در فوریه ۲۰۰۲ به کیش، این جزیره که به “گوهر در تاج پادشاه”مشهور است سفر کرده  و تجربه متفاوت داشته مطالبی زیبا گفته اند.

جغرافیا

جزیره کیش با مساحت تقریبی ۹۰ کیلومتر مربع، جزیره ایست با ۱۸ کیلومتر در خط ساحلی جنوبی کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. این جزیره شکل بیضی  زیبا ۱۵ کیلومتر طول و در هفت کیلومتر گستردگی دارد.

فاصله از کیش به شهر تهران ۱۰۵۲ کیلومتر از هوایی  می باشد. فاصله کیش از شهر اصفهان که یکی از مهمترین مراکز توریستی و تاریخیست در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است و  هر سال هزاران نفر بازدید کنندگان بین المللی به این شهرستان  می آیند .

نقشه برداری

کیش  جزیره ایست تقریبا صاف با ارتفاع متوسط ​​ ۲۲ متر از سطح دریا، بالاترین منطقه از این جزیره (در شرق) ۴۵ متر ارتفاع از سطح دریا دارد:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

منظور از ثبت شرکت دکوراسیون داخلی و یا همان طراحی داخلی مانند پروژه ای می باشد که به فعالیت های انسانی مربوط می شود و ترکیبی از معماری و طراحی داخلی است. فردی که پروژه ها را انجام دهد طراح داخل نامیده می شود. دکوراسیون داخلی دارای معانی زیادی می باشد که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم بر اساس معنی ذکر شده در آکسفورد دکوراسیون داخلی به معنای ” طراحی منحصر بفرد برای نمایان شدن وسایل، رنگ ها و چیزهای دیگر در یک اتاق و یا ساختمان بصورت خلاقانه ” می باشد و در لغتنامه وبستر دکوراسیون داخلی به معنای “نظارت و بررسی برای طراحی، اجرای معماری و مبلمان داخلی ” است.

بنابراین به عنوان مثال افراد برای دکوراسیون منزلشان بسیار فکر می کنند و برای بهتر چیده شدن وسایل تلاش فراوانی را انجام می دهند. افراد با انجام این عمل، لقب دکوراتور داخلی را می گیرند.

اولین سبک طراحی توسط رومیان صورت گرفته است. برخی از طراحان داخلی با به کار گرفتن سبک های شرقی و غربی فضایی را ایجاد می کنند که علاوه بر زیبایی و جذابیت باعث ایجاد آرامش خاصی برای افراد می شود.

امروزه به دلایل مختلفی طراحی داخلی روز به روز دارای پیشرفت فراوانی می باشد و این امر باعث شده است متقاضیان زیادی را به خود جلب نماید بنابراین افراد رشته تحصیل خود را طراحی داخلی انتخاب نموده تا با ثبت شرکت در آینده به این شغل ادامه دهد. بنابراین یک کسب و کار نو و مدرنی است که از نظر اقتصادی جایگاه مناسبی را دارد.

این شرکت ها در زمینه فروش محصولات برای زیباسازی دکوراسیون داخلی ساختمان ها، ادارات ، منازل و مکان های دیگر فعالیت می کنند.دکوراسیون داخلی و یا همان طراحی داخلی مانند پروژه ای می باشد که به فعالیت های انسانی مربوط می شود و ترکیبی از معماری و طراحی داخلی است. فردی که پروژه ها را انجام دهد طراح داخل نامیده می شود.

دکوراسیون داخلی دارای معانی زیادی می باشد که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم بر اساس معنی ذکر شده در آکسفورد دکوراسیون داخلی به معنای ” طراحی منحصر بفرد برای نمایان شدن وسایل، رنگ ها و چیزهای دیگر در یک اتاق و یا ساختمان بصورت خلاقانه ” می باشد و در لغتنامه وبستر دکوراسیون داخلی به معنای “نظارت و بررسی برای طراحی، اجرای معماری و مبلمان داخلی ” است. بنابراین به عنوان مثال افراد برای دکوراسیون منزلشان بسیار فکر می کنند و برای بهتر چیده شدن وسایل تلاش فراوانی را انجام می دهند. افراد با انجام این عمل، لقب دکوراتور داخلی را می گیرند. اولین سبک طراحی توسط رومیان صورت گرفته است.

برخی از طراحان داخلی با به کار گرفتن سبک های شرقی و غربی فضایی را ایجاد می کنند که علاوه بر زیبایی و جذابیت باعث ایجاد آرامش خاصی برای افراد می شود. امروزه به دلایل مختلفی طراحی داخلی روز به روز دارای پیشرفت فراوانی می باشد و این امر باعث شده است متقاضیان زیادی را به خود جلب نماید بنابراین افراد رشته تحصیل خود را طراحی داخلی انتخاب نموده تا با ثبت شرکت در آینده به این شغل ادامه دهد. بنابراین یک کسب و کار نو و مدرنی است که از نظر اقتصادی جایگاه مناسبی را دارد. این شرکت ها در زمینه فروش محصولات برای زیباسازی دکوراسیون داخلی ساختمان ها، ادارات ، منازل و مکان های دیگر فعالیت می کنند.

 

شرایط ثبت شرکت دکوراسیون داخلی
برای ثبت شرکت دکراسیون داخلی از ۸ قالب قانون تجارت می توان استفاده نمود اما برای ثبت این نوع شرکت بیشتر از قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود استفاده می شود.زمانی که شرکت، تولید کننده باشد باید برای اخذ مجوز از سازمان وزارت تجارت، صنعت و معدن اقدام نماید و یا این که اگر فعالیت شرکت، طراحی داخلی باشد برای اخذ مجوز به انجمن مربوطه ، مراجعه نماید.

انواع شرکت دکوراسیون داخلی
شرکت سهامی خاص: شرکتی از نوع بازرگانی است. کلیه سرمایه را سهامداران تامین می کنند و این سرمایه به سهام تبدیل شده و مسئولیت هر یک به میزان سهام فرد بستگی دارد و در صورت قروض شرکت فقط به میزان سرمایه ای که ارائه داده اند مسئول می باشند. برای نام شرکت در ابتدا و یا انتها از سهام خاص باید استفاده نمود.

شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی در قالب سهامی خاص :

باید از سه عضوء که حداقل دارای سن ۱۸ سال باشند، تشکیل شود.
اعضاء هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از شرکت باشد.
حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان می باشد.
متقاضیان ۳۵ درصد از سرمایه را باید به حساب بانکی پرداخت کنند.مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی در قالب سهامی خاص :
کپی کارت ملی و شناسنامه سهامداران و بازرسان
دو نسخه اظهارنامه شرکت با امضاء سهامداران
دو نسخه اساسنامه شرکت با امضاء سهامداران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء سهامداران
ارائه گواهی عدم سوء سابقه پیشینه
ارائه مجوز در صورت نیاز به داشتن مجوز
ارائه قبض بانکیشرکت مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود در امور تجاری شکل گرفته است. شریکان به میزان سرمایه خود دارای مسئولیت و پرداخت قروض شرکت می باشند. شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی در قالب مسئولیت محدود :

باید از دو عضوء که حداقل دارای سن ۱۸ سال می باشند، تشکیل شود.
حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان می باشد.
کلیه سرمایه را یکجا به حساب بانکی واریز نمایند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت دکراسیون داخلی در قالب مسئولیت محدود :
کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران
دو نسخه شرکت نامه رسمی
دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به همراه امضاء سهامداران
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به همراه امضاء سهامداران
صورتجلسه مجمع عمومی به همراه امضاء سهامداران
ارائه مجوز در صورت نیاز به داشتن مجوزبرای ثبت شرکت دکراسیون داخلی باید مراحل زیر را طی نمایید:
مراجعه به سامانه و تکمیل فرم مربوط به ثبت شرکت دکوراسیون داخلی
همه ی صفحات اساسنامه را با دقت تکمیل نماید.
فرم صورت جلسه را کامل نموده و تمامی اعضاء موظفند امضا کنند.
حال باید برای ثبت شرکت دکوراسیون داخلی چندین نام را تعیین نمایید که این نام ها باید دارای ویژگی هایی از این قبیل باشند:
-در این شرکت از کلمه دکوراسیون به دلیل نداشتن ریشه فارسی استفاده نشود.

-از کلمات لاتین استفاده نشده باشد.

-حروف بصورت مخفف استفاده نشود.

-این نام باید تکراری نباشد و هیچ شرکتی از این نام استفاده نکرده باشد.

شاید این سوال برای شما پیش آید که چگونه می توانید از این موضوع با خبر شوید. می توانید با ورود به سامانه http://ilenc.ir نام مورد نظر را سرچ نمایید.

-از اسم خاص مانند نام افراد استفاده نمایید.-اعداد ریاضی را بصورت نوشتاری بکار ببرید.

-دارای ریشه فارسی باشد نام انتخابی باید فارسی باشد و در لغت نامه دهخدا و یا معین وجود داشته باشد.

از عناوین پایگاه های شهدا، شعرا ، دانشمندان استفاده نشود.

-طبق قوانین جمهوری اسلامی باشد.

بنابراین مدارکی را که برای سازمان ارسال نموده اید بوسیله کارشناسان مربوطه بررسی می شود و در صورتی که عدم ناقص بودن کارشناسان آن را تایید می کنند.
بنابراین بعد از اخذ مجوز و تایید مدارک، توسط کارشناسان مهر می شود و کد اقتصادی آن مشخص می شود. بنابراین تاسیس شرکت در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ می شود.
در اینصورت متقاضیان با مراجعه به سازمان مربوطه شرکت را ثبت می کنند.:: بازدید از این مطلب : 167
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 تير 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد