نوشته شده توسط : ali

در شرکت های تضامنی و نسبی، همانند دیگر شرکت های تجاری برای فعالیت و اداره شرکت نیاز به سازمان و تشکیلاتی است که تابع احکام و مقررات متفاوتی است. همچنین امور مالی این شرکت ها و مقررات حاکم بر این حوزه، به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آن ها، نیازمند بررسی است.
در این نوشتار به بررسی شرایط واگذاری سهم الشرکه در این شرکت ها می پردازیم.

    واگذاری سهم الشرکه

در مورد واگذاری سهم الشرکه این شرکت ها، قانون گذار با لحاظ آثار عضویت و مسئولیت های ناشی از آن بر یک یک شرکا، سختگیری بیشتری در مقایسه با شرکت های سرمایه معمول داشته است. به موجب ماده 123 قانون تجارت ، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا."
با توجه به شمول حکم ماده به شرکت نسبی طبق ماده 185 قانون تجارت، رعایت شرط بالا در مورد شرکت اخیر نیز لازم الرعایه است.
شرط لزوم جلب رضایت همه شرکا که حتی در انتقال قهری نیز به چشم می خورد، با توجه به آثار غیرقابل پیش بینی و خطرساز مشارکت در این شرکت ها کاملاَ توجیه پذیر است. حال باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا تفسیر واژه " دیگری " در ماده بالا باید همانند عبارت مشابه در ماده 102 قانون تجارت در ارتباط با واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت تجزیه و تحلیل گردد؟ به دیگر سخن، آیا باید انتقال به دیگری منوط به موافقت دیگر شرکا را مطلقاَ به شریک و غیرشریک تعمیم داد ؟
در رابطه با ماده قانونی مورد بحث، معنای واژه " دیگری " در عبارت " شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند " و مصادیق آن اهمیت اثرگذار در پاسخ به پرسش بالا دارد که میان حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر اساسی به چشم می خورد.
در پاسخ به اینکه آیا منع انتقال سرمایه به دیگری جز با اتفاق آراء شرکای شرکت های تضامنی و نسبی همه اشخاص و از جمله دیگر شرکا را دربرمی گیرد و یا آنکه تنها اشخاص بیرون از شرکت را در نظر دارد، آثار عملی مهمی در پی دارد دو دیدگاه را می توان مورد بررسی قرار داد :
بر پایه دیدگاه اول، با توجه به کاربرد عبارات مشابه در شرکت بامسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و نسبی، دلیلی ندارد تا حکم متفاوتی برای آن ها مقرر داشت. لذا، در مورد شرکت های اشخاص نیز بایستی واژه " دیگری " را فارغ از شرکا و منحصر به اشخاص ثالث تلقی نمود و واگذاری سهم الشرکه میان شرکا در این شرکت ها را بی نیاز از موافقت دیگر شرکا دانست.
بر اساس دیدگاه دوم که با اصول و کارکرد شرکت های اشخاص انطباق دارد، با توجه به ویژگی های شرکت های تضامنی و نسبی و آثار عضویت در آن ها، به کارگیری بنیاد استدلالی یکسان با شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت های اشخاص پذیرفتنی نیست. زیرا که با توجه به نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، واگذاری سهم الشرکه یک شریک به شریک دیگر باید تابع محدودیت لزوم کسب موافقت سایر شرکا باشد.
با ملاحظه ماهیت خاص شرکت های تضامنی و نسبی و همچنین نتایج مسئولیت بار عضویت در این دو شرکت، باید بر آن بود که ممنوعیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت های اشخاص بدون رضایت همه شرکا، نسبت به هر شخص و از جمله شرکای موجود شرکت اعمال می گردد. نظریه مزبور را با این استدلال می توان تحکیم نمود که واگذاری سهم الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا، باعث تقویت جایگاه شریک منتقل الیه و دست بالا قرار گرفتن وی در سیاست گذاری ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی و یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا، نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم الشرکه میان خود شرکا را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست.:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به نام خود ولی به حساب آمر معامله می کند و در برابر این عمل، حق الزحمه ( حق العمل ) دریافت می کند. بنابراین بابت استیفاء از عمل وی به او اجرت می دهند. نام دیگر حق العمل کاری، خرید به دستور و به حساب دیگری است، حق العمل کار را به فرانسه " کمیسیونر" گویند. تعبیر دیگر آن " نمایندگی ناقص" است چرا که اگرچه حق العمل کار، نماینده است اما برای وی مسئولیتی متصور است و حق العمل کار در مقابل طرف معامله مسئول اجرای تعهدات فرض شده است.

حقوق حق العمل کار :
الف : اجرت
ب: حق حبس
ج: مخارج

    الف: اجرت

به موجب ماده 369 قانون تجارت، حق العمل کار اجرت تعیین شده حق العمل کار در قرارداد است. حق العمل کار زمانی مستحق حق العمل کار می شود که معامله اجرا شده باشد. اجرا فرع بر انعقاد عقد است. به عنوان مثال اگر عقد بیع توسط حق العمل کار منعقد شده باشد، او پس از تسلیم تمام مبیع و ثمن مستحق حق العمل می شود.
اگر معامله اجرا نشود دو حالت را می توان در نظر داشت :
حالت اول: عدم اجرای معامله مستند به آمر باشد مانند آن که حق العمل کار مامور در خرید بوده و آمر ثمن معامله را به او تحویل ندهد. در این صورت حق العمل کار مستحق حق العمل ( اجرت المسمی ) است.
حالت دوم : معامله اجرا نشود به هر دلیلی غیر به آمر. در این حالت حق العمل کار مستحق اجرت المثل یعنی اجرت طبق عرف و عادت می باشد، مانند آن که طرف معامله تعهدات خود را اجرا نکند و معامله فسخ شود.
اجرت حق العمل کار :
اجرای معامله : دریافت حق العمل
عدم اجرا : مستند به فعل آمر : دریافت حق العمل
دلایل دیگر غیر از فعل آمر : دریافت اجرت المثل

    ب: حق حبس

به موجب ماده 371 قانون تجارت، حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
حق العمل کار و متصدی حمل و نقل، از حقی به نام حق حبس برخوردارند. حق العمل کار می تواند مالی را که برای آمر خریداری کرده نزد خود نگه دارد تا آمر حق العمل و مخارج معامله را به او بدهد. مثلاَ کلید و اسناد منزل خریداری شده را به آمر تحویل ندهد تا حق الزحمه و مخارج او تحویل داده شود.
حق حبس :
حق حبس حق العمل کار، در مقابل آمر می باشد.
حق حبس برای وصول مطالبات است.
حق حبس نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است.

    ج: مخارج حق العمل کار

به موجب ماده 368 قانون تجارت، تمام مخارج و مساعده که لازم بوده را می تواند دریافت کند. اما دلال فقط در دو صورت می تواند مخارج را مطالبه کند : 1. شرط 2. عرف تجاری
مخارجی را که حق العمل کار انجام داده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و هم چنین هر مساعده ای که به نفع آمر داده باشد، اصلاَ یا منفعتاَ به حق العمل کار مسترد شود.
حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اهمیت به نظافت و پاکیزگی در میان مردم جهان باعث شده روزانه حجم انبوهی از تقاضا برای انواع مواد شوینده به وجود آید و به تناسب نیز سیل گسترده ای از این محصولات با ترکیبات قوی تر و در رنگ های مختلف و اسانس های جدید به بازار جهانی سرازیر می شود. در این میان مواد شوینده، تنها محصولاتی هستند که میزان تقاضا برای آن ها درهمه نقاط جهان به صورت یکسان می باشد.منظور از مواد شوینده، موادی هستند که ذره های چربی و چرک را از پارچه ها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع مختلف تهیه می شوند.
بازار مواد شوینده خانگی و صنعتی پتانسیل زیادی از رشد را با خود به همراه دارد. تغییر در سبک زندگی مردم جهان و اهمیت دادن به مسائل بهداشتی، نوسازی مداومی که در شهرهای جهان اتفاق می افتد، از جمله دلایل اصلی رشد بازار مواد شوینده در جهان به شمار می روند.علاقه مندان به فعالیت در این حوزه، می توانند با ثبت شرکت تولید مواد شوینده عمدتاً در زمینه تولید محصولات بهداشتی و مواد شوینده و پاک کننده قدم به عرصه بازار کار گذاشته و فعالیت تجاری خود را آغاز نمایند.
ثبت شرکت تولید مواد شوینده، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به دو صورت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر است، این اقدام شرایط ومدارکی را می طلبد که در ادامه به ذکر آن ها می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت مواد شوینده سهامی خاص :

    مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.( به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)
    حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
    حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت مواد شوینده با مسئولیت محدود :

    حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت صدهزار تومان است.
    در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید.
    در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2نفر می باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مواد شوینده سهامی خاص :

تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران
دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی
دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مواد شوینده با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شکلات و فرآورده های کاکائویی، یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آن ها تنوع بیشتری یافته و فناوری تولید این محصولات پیشرفته تر می شود. صنعت شکلات به شدت در حال رشد است؛ به طوری که کسب و کار جهانی 50 میلیارد دلاری در سال روی فروش و مصرف شکلات متمرکز شده است . این موضوع در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران صدق می کند.
در ایران اولین کارخانه شکلات سازی حدود 60 سال پیش راه اندازی شد و به تدریج دامنه این صنعت گسترش یافت. به طوری که امروزه حدود هزار واحد صنعتی با ظرفیت تولید بسیار بالایی در حال فعالیت هستند که بخشی از این تولیدات به خارج صادر می شود.
با توجه به افزایش روز افزون علاقه مصرف کنندگان به مصرف شکلات و تقاضای بازار این محصول، ایجاد یک شرکت در یکی از انواع ( سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود) در زمینه تولید، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی می تواند گام مناسبی هم درجهت پاسخگویی به نیاز جامعه و هم عامل خوبی برای سود دهی باشد.
با ثبت شرکت فعالیت بنگاه در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت قرار می گیرد تا در خصوص پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی و ... امکان رسیدگی باشد. همچنین از طریق ثبت شرکت امکان عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات به راحتی میسر می گردد.

ثبت شرکت شکلات و فرآورده های کاکائویی :
پس از اخذ اطمینان نسبت به طراحی موضوع ، در فرآیند ثبت شرکت ، تعیین نوع شرکت یکی از اقداماتی است که در پیشبرد اهداف شرکت نقش مهمی ایفا می کند. از میان شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از شرکت های رایج ثبتی هستند. شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.
در ادامه به توضیح بیشتر راجع به این شرکت های متداول ثبتی می پردازیم :

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

• ویژگی های شرکت سهامی خاص :


۱. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.
2. سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.
3. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
4. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
5. هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.
۶. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تامیزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

• ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود :


1. حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
2. حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
3. سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود.اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت را داشته و درآغاز امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
4. کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
5. شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت مؤظف یا غیرمؤظف از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
6. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیرنقدی نماید.
7. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
8. هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع دارای رأی خواهند بود.اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری تعیین نماید.
9. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام وغیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود. مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
10. انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
11. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب تعیین شده باشد.
12. تصمیمات درباره شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد، باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء گرفته می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد،اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود :
الف) شرایط لازم :
جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص داشتن شرایط زیرلازم می باشد :
1. به موجب ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد." به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند."
2. مطابق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک 100 هزار تومان نباید کمتر باشد.
3. حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.
ب) مدارک لازم :
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی سهامی خاص عبارتند از :
1. تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و هم چنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره ی تکمیل شده
4. دونسخه اظهارنامه تکمیل شده
5. دونسخه اساسنامه تکمیل شده
6. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل ۳۵% سرمایه) همراه با فیش واریزی
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره،مدیرعامل و بازرسان
8.اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
الف) شرایط لازم :

• برای ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود داشتن شرایط زیر لازم می باشد :


1. این شرکت با حداقل دو نفر شریک دارای سن قانونی ۱۸ سال تمام قابل ثبت می باشد.
2. هردوعضو شرکت باید سهامدار باشند.
3. حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰ هزار تومان می باشد.
ب) مدارک لازم :

• مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت تولید شکلات و فرآورده های کاکائویی با مسئولیت محدود عبارتند از :


1. تصویر برابراصل با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء، مدیران وهیأت نظار، درمواردی که تعداد شرکاء بیشتر از۱۲ نفر باشد‌.
2. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی وهمچنین فیش واریزی
3. دونسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسس
4. دونسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره
5. دوبرگ تقاضانامه تکمیل شده
6. دوجلد اساسنامه تکمیل شده
7. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
8. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
9. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
10.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()